Ομάδες στόχους που θα επιτευχθούν από το πρόγραμμα

Οι εταίροι του έργου προσδιορισμό των ομάδων-στόχων του έργου που πρέπει να επιτευχθεί με διάφορες δραστηριότητες.

Οι ομάδες-στόχοι  στους οποίους οι mearusres πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται είναι:

+  Το ευρύ κοινό.  Ο στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου «Κοινές διασυνοριακές πολιτικές για την προστασία των δασών» με ακρωνύμιο FORPRO, που χρηματοδοτείται από Διασυνοριακή Συνεργασία Πρόγραμμα INTERREG VA Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 και την οικονομική συμβολή της? προσελκύοντας το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού και τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος? διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων στις πληροφορίες που μπορεί να είναι ενδιαφέρον, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον θετικό ρόλο του προγράμματος.

+  Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση του ταμείου δασών.  Αυτή είναι η κύρια ομάδα-στόχος του έργου το οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα στον τομέα

Ολοκληρωμένων παράσιτα διοικήσεις πρέπει να φτάσει. Αυτή είναι η ομάδα-στόχος που μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος των ολοκληρωμένων καινοτόμων μεθόδων για την προστασία των δασών μέσω της χρήσης του φυσικού ελέγχου για τα παράσιτα και η

χρήση των αναπτυγμένων κοινών διασυνοριακών πολιτικών για την καταπολέμηση των βιολογικών απειλών.

+  Πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα.  Αυτή είναι η άλλη πολύ σημαντική ομάδα-στόχος που οι πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα στον τομέα της ολοκληρωμένης παράσιτα διοικήσεις πρέπει να φτάσει. Αυτή είναι η ομάδα-στόχος που μπορεί να θέσει την επιστημονική βάση για την επίλυση των προβλημάτων και να οδηγήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθόδων για την προστασία των δασών μέσω της χρήσης του φυσικού ελέγχου των παρασίτων και τη χρήση των αναπτύξει κοινές διασυνοριακές πολιτικές για την καταπολέμηση των βιολογικών απειλών.

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις – στις δύο χώρες υπάρχει ένας αριθμός των λειτουργούντων μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών που έχουν ένα ευρύ δίχτυ όχι μόνο στη διασυνοριακή περιοχή, αλλά σε όλες τις χώρες. Πρέπει να εξοικειωθούν και καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις ευκαιρίες για τη χρήση καινοτόμων μεθόδων για την προστασία των δασών μέσω της χρήσης των φυσικών  

έλεγχος για παράσιτα και τη χρήση των αναπτύξει πολιτικές για την καταπολέμηση των βιολογικών απειλών. Ο στόχος είναι ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν τις καλές πρακτικές σε άλλες περιοχές των δύο χωρών, διότι το πρόβλημα ότι το έργο FORPRO είναι η καταπολέμηση της, είναι παρούσα σε όλα τα εδάφη των δασών.

+  Οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης,  τα οποία συμβάλλουν στην εκλαΐκευση του έργου – Media είναι η κύρια ομάδα-στόχος μας, η οποία μπορεί να διανέμει πληροφορίες για όλες τις άλλες ομάδες-στόχους πιο

αποτελεσματικά. Ένα μεγάλο μέρος από τη μετρούμενη στην πολιτική για τη διάδοση αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή είναι το κύριο κανάλι για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.