ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

Водещ бенефициент: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Кърджали

РДГ Кърджали се намира в югоизточната част на България – Източните Родопи и части от Тракийската низина и Сакар планина.

Общата площ, управлявана от РДГ Кърджали, е 8051 км2, което е 7,3% от цялата територия на България. Горските територии в РДГ Кърджали са разпределени на 337 029 ха. Средният запас от дървесина на хектар е 98,2 m3. Недържавните гори са 19,02% от общата площ под контрола на дирекцията.

Партньор по проекта 2: ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институтът има 90 г. опит, започнал като специализирана “Служба за горско опитно дело”, изучаваща стопанисването и ползването на горите в България. Поставено е началото на фенологични наблюдения върху растежа на някои местни и чужди горскодървесни видове, заложени са първите стационарни опитни площи, създадени са метеорологични пунктове в горски екосистеми. Изследователската дейност на Института за гората е насочена в следните основни приоритетни направления:

  • Биологично разнообразие в горската флора и фауна, генетични ресурси – особености, разпространение и възможности за опазване и използване.
  • Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към климатични промени.
  • Мониторинг, опазване и възстановяване на горите.
  • Лесовъдски и социално-икономически основи за устойчиво и многофункционално управление и ползване на горските ресурси.

Партньор по проекта 3: УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА НАЦИОНАЛЕН ГОРСКИ ПАРК „Дадя-Лефкими-Суфли“

Националният парк „Дадя-Лефкими-Суфли“ е една от най-важните защитени територии на национално, европейско и международно ниво. Това е един от първите райони в Гърция, които се обявяват за защитени, тъй като тук съществуват много видове флора и фауна, открити на Балканския полуостров, Европа и Азия. Мозайката на ландшафта, образувана от борови и дъбови гори, прекъсната от клиринги, пасища и полета, е идеалното местообитание за различни видове птици. Националният парк е домакин на три от четирите вида лешояди на Европа (Черният лешояд, Белоглавият лешояд и египетският лешояд), като е дом на единствената размножителна популация на черни лешояди на Балканите.