ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Всички специфични за проекта цели могат да бъдат постигнати само при наличие на следните последователни резултати от проекта:

 • Разработена интернет страница на проекта
 • Изпълнени обществени събития
 • Разпространени рекламни материали, инструменти, практики и методологии
 • Определени и оценени горски територии
 • Идентифицирани биологични опасности
 • Разработени иновативни методи за защита на горите чрез използване на естествен контрол на вредителите
 • Извършена пилотна операция в избрани горски територии
 • Разработена система за мониторинг
 • Проведена оценка на анализа и на щетите, причинени от абиотични фактори
 • Извършен мониторинг на водосбора и оттока на водите
 • Усъвършенствани методи за визуализация на данните за събраните данни от Земята и във въздуха, както и за обработваните данни
 • Разработени общи политики за биоразнообразие
 • Доставено оборудване за мониторинг и наблюдение
 • Проведени обучения на съответните заинтересовани страни
 • Оценени и класифицирани данни – прилагане на решение за интегриране на данни
 • Подготвена информационна уеб платформа за двете страни на границата
 • Осигурена адекватна поддържаща инфраструктура

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Преките и непосредствени предимства, произтичащи от дейностите по проекта и резултатите от него, са следните:

 • Повишена информираност на обществото по проблемите на проекта;
 • Обмен на данни чрез функциониране на обща информационна система;
 • Подобрена база за координирани действия чрез извършен мониторинг и анализ на ефектите на абиотичните фактори и разработена от Общите политики за биоразнообразие;
 • Разработено интегрирано управление на програмите за контрол на най-опасните вредители в горите въз основа на биологични агенти и намаляване на употребата на инсектициди;

Резултатите от проекта са в пълно съответствие с посочените целеви резултати на програмата, както следва:

 • Повишена честота на общите подходи за опазване на биоразнообразието от двете страни на границата;
 • Повишена ефективност на координираните действия за опазване на биоразнообразието (особено в областта на водните екосистеми);
 • Повишена честота на действия за защита на про-активните видове;
 • Подобрена степен на опазване на защитените местообитания.

Проектът пряко допринася за специфичния за програмата индикатор „Увеличаване на % на области от мрежата Натура 2000, отчитащи отлична или добра степен на опазване“. Положителните въздействия ще се получат от под-резултатите от проекта:

 • създаване на обща база данни, която с времето би могла да направи оценка на опасностите и възможните рискове и количествено определяне на съвместните политики и цели за подобряване;
 • Мерките за опазване и защита се проектират чрез трансфер на ноу-хау през границата;
 • Мониторинг на горските екосистеми, дивечовите местообитания и популациите от дивеч;
 • Предотвратяване на бракониерството и незаконната сеч и други незаконни практики;
 • Мониторинг и установяване на щети от снеголом, снегопад, ветролом, свлачища и масиви в недостъпни райони;
 • По-ефективен контрол и връзка в ситуации на горски пожари или други природни бедствия и създаване на база за техническо развитие за мониторинг на горските пожари с БВС;

• Централизирана информационна система с непрекъснато актуализирана база данни