ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συνολικά, οι ειδικοί στόχοι του έργου, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την παρουσία των παρακάτω συνεκτικών παραδοτέων του έργου:

 • Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου
 • Πραγματοποίηση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού
 • Διάχυση του διαφημιστικού υλικού με εργαλεία, πρακτικές και μεθοδολογίες ενημέρωσης
 • Επιλογή και αξιολόγηση δασικών περιοχών
 • Αναγνωρισμένοι βιολογικοί κίνδυνοι
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την προστασία των δασών από τη χρήση φυσικού ελέγχου των παρασίτων
 • Διενέργεια πιλοτικής λειτουργίας σε επιλεγμένες δασικές περιοχές
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης
 • Διενέργεια αξιολόγησης της ανάλυσης και της ζημίας που προκλήθηκε από αβιοτικούς παράγοντες
 • Διενέργεια ελέγχου των αποθεμάτων νερού και της παρατηρούμενης μείωσης τους
 • Μέθοδοι ενσωματωμένης οπτικοποίησης δεδομένων για τα στοιχεία που συλλέγονται στη γη και στον αέρα, καθώς και επεξεργασία δεδομένων
 • Ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τη βιοποικιλότητα
 • Παράδοση εξοπλισμού παρακολούθησης και παρατήρησης
 • Συνεχόμενη επιμόρφωση για τους ενδιαφερόμενους φορείς
 • Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή ενοποίησης δεδομένων
 • Προετοιμασία πληροφοριακού υλικού για τη διαδικτυακή πλατφόρμα και για τις δύο πλευρές των συνόρων

Παροχή κατάλληλης υποστηρικτικής υποδομής

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα άμεσα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του προγράμματος και τα παραδοτέα είναι τα εξής:

 • Η αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με το σκοπό του έργου
 • Ανταλλαγή δεδομένων με τη λειτουργία ενός κοινού συστήματος πληροφοριών
 • Βελτιωμένη βάση για συντονισμένες ενέργειες, μέσω της παρακολούθησης και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων από τους αβιοτικούς παράγοντες και ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τη βιοποικιλότητα
 • Ανάπτυξη βελτιωμένης διαχείρισης του έργου, για τον έλεγχο των πιο επικίνδυνων παράσιτων στα δάση με βάση τους βιολογικούς παράγοντες και τη μείωση της χρήσης εντομοκτόνων.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους του προγράμματος και είναι οι εξής:

 • Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης κοινών προσεγγίσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας και στις δύο πλευρές των συνόρων
 • Αύξηση στην αποτελεσματικότητα των συντονισμένων δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας (ιδιαίτερα στον τομέα των υδρόβιων οικοσυστημάτων)
 • Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης ενεργών δράσεων προστασίας των ειδών
 • Βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευόμενων οικοτόπων στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο συμβάλλει άμεσα στον ειδικό δείκτη αποτελέσματος του προγράμματος – “Αύξηση του ποσοστού των περιοχών Natura που αναφέρουν άριστο ή καλό βαθμό διατήρησης“. Οι θετικές επιπτώσεις θα προέρχονται και από τα επιμέρους αποτελέσματα:

 • Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων, που στην πορεία θα είναι δυνατή η αξιολόγηση των υπαρκτών και των πιθανών κινδύνων, καθώς και ποσοτικοποίηση των κοινών στόχων και πολιτικών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
 • Σχεδιασμό μέτρων διατήρησης και προστασίας μέσω της μεταφοράς της τεχνογνωσίας πέρα ​​από τα σύνορα.
 • Παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων, βιοτόπων και θηραμάτων.
 • Πρόληψη της λαθροθηρίας και της παράνομης υλοτομίας και άλλων παράνομων πρακτικών.
 • Παρακολούθηση των ζημιών που πραγματοποιούνται από την έντονη και μη χιονόπτωση, τους ισχυρούς ανέμους που απογυμνώνουν δυσπρόσιτες περιοχές.
 • Πιο αποτελεσματικός έλεγχος και αλληλεπίδραση σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών και την καθιέρωση της βάσης για την τεχνική ανάπτυξη της παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών με ειδικό εξοπλισμό.

Κεντρικό σύστημα πληροφοριών με βάση δεδομένων που συνεχώς ενημερώνεται.