ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

Το έργο επικεντρώνεται στην εφαρμογή παράγοντα βιολογικού ελέγχου, ασφαλούς από περιβαλλοντικής απόψεως και θα προωθήσει την έννοια του IPM παρέχοντας: σημαντική μείωση των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από το επιλεγμένο μοντέλο παρασίτων στη διασυνοριακή δασοκομία, αυξημένη ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων των δασών σε βιωτικούς και αβιωτικούς παράγοντες,  μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, εργαλεία αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου που ελαχιστοποιούν τις χημικές επεξεργασίες.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία της χλωρίδας και της πανίδας από βιολογικούς και ανθρώπινους κινδύνους, που προλαμβάνει και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις των πιθανών καταστροφών – σύμφωνα με την Θεματικό Στόχο 06 – διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Θα επιτευχθεί μέσα από την πλήρωση των ομαδικών και αμοιβαίων ειδικών στόχων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου:

Ειδικός Στόχος 1 – Ολοκληρωμένες καινοτόμες μέθοδοι για την προστασία των δασών, με τη χρήση φυσικού ελέγχου των παρασίτων και των αναπτυγμένων κοινών πολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση των βιολογικών κινδύνων.

Ειδικός Στόχος 2 – Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και του εξοπλισμού των αρμοδίων αρχών για τη διεξαγωγή παρεμβάσεων διατήρησης, προστασίας και παρακολούθησης των συστημάτων βιοποικιλότητας.

Ειδικός Στόχος 3 – Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα προβλήματα και τις πολιτικές για την ισορροπημένη προστασία της βιοποικιλότητας. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών έχει τις μοναδικές ακαδημαϊκές γνώσεις για τα δάση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού “Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου” παρέχουν πολύτιμες πρακτικές γνώσεις στον τομέα και εφαρμόζουν τις ανακαλύψεις και τις καινοτομίες των επιστημόνων από το ΒΑΚ.