ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤO ΠΡOΓΡAMMA

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 εστιάζεται στις ακόλουθες τέσσερις προτεραιότητες:

1. Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή.

2. Βιώσιμη και κλιματικά προσαρμοσμένη διασυνοριακή περιοχή.

3. Καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή.

4. Διασυνοριακή περιοχή που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες ανθρώπων να συμμετέχουν στην κοινωνική δραστηριότητα.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 στοχεύει επίσης:
– στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας για την καλύτερη προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο των πλημμυρών;
– στην ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της παραμεθόριας περιοχής;
– στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της διασυνοριακής σύνδεσης (που σημαίνει μείωση του ποσού του χρόνου για μετακινήσεις, τη βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιών);
– στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην παραμεθόρια περιοχή, που οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και αύξηση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.