ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020 г. е съсредоточена върху следните четири приоритета:

  1. Конкурентна и иновативна трансгранична зона.
  2. Устойчив и адаптивен към климата трансграничен регион.
  3. По-добре свързана трансгранична зона.
  4. Трансграничен регион със социално включване.

Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020 цели също така:

– подобряване на трансграничното сътрудничество за по-добра защита на местното население от риска от наводнения;

– развитие и популяризиране на културното и природното наследство на граничния район;

– подобряване на управлението на водните ресурси и трансграничната свързаност (което означава намаляване на времето за пътуване до работното място, подобряване на безопасността на пътуванията);

– разширяване на социалното предприемачество в граничния район, което води до увеличаване на заетостта в социалните предприятия и увеличаване на предлагането на социални услуги от уязвими общности.

Програмата е съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните бюджети на Гърция и България.