ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ

ЗА ПРОЕКТА И ОБЩИ ЦЕЛИ

Проектът е съсредоточен върху прилагането на екологично безопасен биоконтролен агент, съответстващ на темата и работната програма, и ще доразвие концепцията за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), като осигури: значително намаляване на икономическите загуби, причинени от избраните модели вредители в граничното горско стопанство, повишена гъвкавост на горите екосистемите към биотични и абиотични фактори, много по-нисък риск за околната среда и човешкото здраве, инструменти за оценка и управление на риска, свеждане до минимум на химическите методи за лечение.

Общата цел на проекта е бързото и ефективно опазване и защита на флората и фауната от биологична и човешка опасност, предотвратяване и свеждане до минимум на негативното въздействие на евентуални бедствия – в съответствие с TO 06 – Запазване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Това ще бъде постигнато чрез постигането на група от взаимно специфични цели веднага след жизнения цикъл на проекта:

СЦ 1 – Интегрирани иновативни методи за защита на горите чрез използване на естествен контрол на вредителите и разработени общи ТГС политики за борба с биологичните опасности;

СЦ 2 – Подобрена квалификация и инструментариум на компетентните органи за осъществяване на интервенции за опазване, защита и мониторинг на системите за биоразнообразие;

СЦ 3 – Повишена осведоменост на обществото за проблемите и политиките за балансирано опазване на биологичното разнообразие. Институтът за гората притежава уникалните академични познания за горите, РДГ Кърджали и Управляващият орган на НП „Дадя-Лефкими-Суфли“ предоставят ценни практически познания в областта и да прилагат на практика откритията и иновациите на учените от БАН.