Δραστηριότητες που εκτελούνται από έναν συνεργάτη 3