МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ВЛАГА В ПОВЪРХНОСТНИЯ ПОЧВЕН СЛОЙ НА ЦЯЛИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РДГ – КЪРДЖАЛИ

FORPRO-D4.1.2. Summary report

Вижте още